Fjärde statsmakten 44 med Karl Hedin och domare Svea hovrätt om politiserade myndigheter.

I detta program får vi möta f.d. domare i Svea Hovrätt Peter Borgström och industrimannen Karl Hedin. Det handlar om otillåten telefonavlyssning, förvanskning av bevismaterial och att riksåklagaren väljer att inte utreda oegentligheterna. Karl Hedin har fått sina vapen beslagtagna utan rättegång och dom. Han menar att dessa specialenheter inom polis och åklagare agerar aktivistiskt för politiska syften. Han ifrågasätter om bör vi ha politiskt motiverade specialenheter inom rättsväsendet. Risken är uppenbar att enheterna börjar konstruera brott, särskilt om de har få verkliga brott att hantera. Karl Hedin är en företagare inom skogsnäring som greps i oktober 2018 misstänkt för att ha skjutit en varg. Detta finns beskrivet i Swebbtv Lördagsintervju nr 50. Han blev gripen och satt i förvar i 31 dagar. Trots att det nu har gått mer än ett år sedan gripandet har inget åtal väckts. Hans vapen är fortfarande beslagtagna trots att alla ursprungliga misstankar är avförda. Nu har åklagaren fört upp nya misstankar som gör att han fortfarande inte får ha vapen. Karl Hedin har begärt att den icke lagliga avlyssning som han var utsatt för skulle granskas av riksåklagaren, RÅ, men RÅ har vägrat att ta undersöka frågan eftersom hon anser att även om det är olagligt så är det ett ringa tjänstefel och att ringa tjänstefel inte är straffbara. Peter Borgström anser att frågan borde utredas eftersom lagbrottet inte har klarlagts och även om det inte är straffbart bör saken klarläggas. Det är inte rimligt, i detta fall, att börja med att diskutera straffet innan eventuellt brott är klarlagt. Karl Hedin tror att avlyssningen initierades av att han har medverkat i en bok om åklagarens agerande i Lilhärdalsmålet som har lyfts fram som en rättsskandal och ett drev mot landets jägare. Vi kommer också in på den allmänna risken med att den som avlyssnar samtal, missbrukar informationen för egen vinning exempelvis genom att göra insideraffärer. Vi kommer in på ett ytterligare problem som handlar om att innehållet i avlyssnade samtal har skrivits ner men har förvanskats till Karl Hedins nackdel på flera punkter. Detta har medgivits av åklagaren. Denna förvanskade utskrift låg sedan till grund för gripandet och 31 dagars placering i isoleringscell och häkte oktober november 2018. Karl Hedin har polisanmält bevisförvanskningen men inte heller detta har utretts. Det borde enligt Peter Borgström vara naturligt att starta en förundersökning. Trots att åtal inte väckts och dom inte har fallit har åklagaren rätt att föra upp misstankar som gör att vapnen beslagtas. Principiellt är detta fel menar Karl Hedin eftersom jägarna i praktiken döms före dom. Åklagarens misstankar och annan information skyddas av förundersökningssekretess tills åtal är väckt. Peter Borgström förklarar att åklagaren har rätt att vänta med åtal hur länge som helst så länge misstänkt brott inte har preskriberats. En effekt av detta är att den misstänkte inte blir rentvådd. Karl Hedin menar att det har hamnat politiska aktivister inom rättsväsendet. Han hoppas att allmänheten ska reagera på detta och skapa ett politiskt tryck för att ändra detta. Peter Borgström pekar på att regeringen har utnämningsmakten. Det har tillsatts utredningar för att stärka domstolarnas självständighet. Karl har även engagerat sig i äganderättsfrågor exempelvis kopplat till definition av nyckelbiotoper som kan göra en skogsfastighet värdelös. Även denna fråga har väckt motstånd från aktivister. I förra programmet med Karl Hedin berättade han att naturskyddsföreningen får bidrag från SIDA. Genom att skapa enheter inom polis och åklagare som hanterar politiskt relaterade brott uppstår en risk att aktivister dras till dessa enheter. Karl Hedin anser att denna typ av politiskt motiverade enheter inom rättsväsendet bör läggas ner. Risken är uppenbar att enheterna börjar konstruera brott, särskilt om de har få verkliga brott att hantera.

https://www.youtube.com/watch?v=XmiUp_LeWHI

22 mar 2020