Ger Corona en global kris? Nationalekonom Klaus Bernpaintner ger sin bild.

Nationalekonomen Klaus Bernpaintner blir här intervjuad av Mikael Willgert för att ge sin syn på hur Coronaviruset kan komma att påverka de ekonomiska aspekterna av vårt samhälle. Klaus menar att Coronaviruset är en utlösande faktor för en ekonomisk kris i ännu okänd omfattning. Denna ekonomiska kris är något som skulle kommit för eller senare oavsett Coronaviruset eller inte. Nu råkade det bli Coronaviruset, men det kunde lika gärna varit något annat. Den verkliga orsaken är hur den globala ekonomin, och alltså även Sveriges, är beskaffad. Klaus nämner den höga belåningsgraden som förekommer i dag. Det är ett mycket riskabelt system där det inte krävs särskilt stor värdeminskning på fastigheter, företag eller aktieinvesteringar innan säkerheten för bankerna passerar under den tröskel som de anser vara acceptabel. Bankerna kan då kräva försäljning för att säkerställa sin likviditet. Klaus menar att det är ohållbart att driva upp värden med hjälp av krediter hur länge som helst. Till slut måste en återställning av värden ske och det är detta vi nu ser början av. Han menar vidare att den ekonomi som globalt råder är designad för maximal profit men med svag robusthet. När olika institut som Riksbanken i Sverige eller IMF globalt går ut med olika ”ekonomiska paket” för att stödja företag är detta för att försöka hålla rådande system i gång ytterligare en tid. Han är dock tveksam till att det är rätt medicin utan anser att marknaden bör få ta de fulla konsekvenserna av sitt risktagande.

https://www.youtube.com/watch?v=1Qw2CBSgCEM

18 mar 2020