Migration och Corona - journalist Gunnar Sandelin reflekterar över oordningen.

I denna telefonintervju får Gunnar Sandelin som är socionom och journalist ge sin aspekt av Coronaviruset. Han tar upp det faktum att den storlek på invandring som Sverige haft de senaste decennierna har påverkat samhället till den grad att vi är väsentligt sämre rustade för en pandemi som denna än vi annars hade varit. Sverige vet i princip inte vilken befolkning det har eftersom ”vi” har accepterat migration utan pass och gör ytterst lite i att bringa ordning i vilka som uppehåller sig i landet. Samtidigt kommer dessa människor också att bli sjuka och kräva vård. Men Sverige har inte dimensionerat sjukvården eller andra samhälleliga institutioner för den nya, faktiska befolkningsmängden. I själva verket har kapaciteten för t.ex. intensivvård rustats ner kraftigt sedan 90-talet. Det sammanlagda antalet respiratorer har minskat från 4300 år 1993 till 560 nu. Sandelin konstaterar att varken våra politiker eller deras vapendragare journalisterna har berört denna fråga. En aspekt av problemet med invandringen till Sverige som knyter an till Coronavirus-epidemin är skillnaden i hur man tar till sig information från myndigheter. Svenskarna är ett väldigt auktoritetstroende folk som i allmänhet litar på sina myndigheter och tar till sig information därifrån. Detta menar Gunnar Sandelin, gäller inte nödvändigtvis för de som migrerar till Sverige. Många grupper som kommit till Sverige har stora vårdbehov redan innan Coronaviruset. Ett annan detalj är de både verbala och fysiska bråk som uppstått på vårdinstitutioner när vissa migranter haft synpunkter på den vård Sverige har erbjudit. Gunnar Sandelin beskriver vårdsituationen i Sverige som rent explosiv i jämförelse med våra grannländer. Detta har enligt honom nog inte beaktats av våra styrande. Men borde verkligen belysas av journalisterna. Hur situationen kan komma att förändras vet inte Gunnar men man kan ju spekulera i att polariseringen mellan grupper ökar säger han. Det kan ju leda till att gruppen svenskar börjar anse sig att ha rätt till vård framför grupper som nyss migrerat hit och inte bidragit till landet något. Han nämner kommunerna som har rapporterat starkt försämrad ekonomi den senaste tiden och detta i kombination med arbetslöshet på grund av pandemin kan leda till en mycket otrevlig och svår situation. Vad händer när de nyanlända kräver resurser men inte får detta? Se även Gunnar Sandelins artikel på Det Goda Samhället: https://detgodasamhallet.com/2020/03/...

se filmen: https://www.youtube.com/watch?v=Ce_Ydqg0yK4

18 mar 2020